Nøglebrik aftale

I forbindelse med udlevering af nøglebrik til Vedbæk Kajak Klubs låse er der truffet følgende aftale mellem medlemmet og VKKK:

1. Den nummererede brik er VKKKs ejendom og skal tilbageleveres til formanden eller et bestyrelsesmedlem ved ophør af medlemsskab af klubben.
2. Ved udleveringen er der betalt et nøglebrikgebyr, hvis størrelse er fastsat af klubbens bestyrelse. Dette gebyr tilbagebetales ikke ved tilbagelevering af nøglebrikken.
3. Nøglebrikken er til personligt brug og må ikke overdrages til andre. Dog kan den midlertidigt og på medlemmets ansvar udlånes til et andet medlem, som ifølge klubbens love er berettiget til at have en nøglebrik til klubben.
4. Ved bortkomst af nøglebrikken skal bestyrelsen straks orienteres, således at nøglebrikken hurtigst mulig spærres 
5. Der må ikke laves kopi af nøglebrikken eller dataanalyse af dens interne data.
6. Et medlem, der anvender nøglebrikken, er ansvarlig for behørig aflåsning af klublokaler, herunder at vinduer er lukkede, dobbeltdøre og porte er låste, klubbens udstyr er inde og lyset slukket, når medlemmet forlader klubbens område.