Sikkerhedsbestemmelser for Vedbæk Kajakklub

Sikkerhedsbestemmelser for Vedbæk Kajakklub - VKKK

 • 1 Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i VKKK

Disse sikkerhedsbestemmelser i overensstemmelse med Dansk Kano og Kajak Forbunds (DKFs) sikkerhedsbestemmelser.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på søer, åer og havet

 • som sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • i klubbens arrangementer, herunder klubture
 • hvor klubbens kajakker anvendes

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster.

 

Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) pålægger gennem sine sikkerhedsbestemmelser Vedbæk Kajakklub at orientere alle medlemmer om risikoen ved at ro kajak, hvis medlemmet har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab. Hvis det er tilfældet, er det dit ansvar efter samråd med din egen læge at beslutte om det er forsvarligt at ro kajak. Hvis du lider af sygdom, som vil kunne påvirke din roevne og dermed din egen og/eller andres sikkerhed, er det dit ansvar at give instruktør, turarrangør, roledere besked om det i forbindelse med klubaktiviteter.

 

 • 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning
 • 2.1 Rovand

Klubbens daglige rovand er Øresund fra Helsingør til Charlottenlund i en afstand af indtil 300 m fra kysten

Klubbens andre farvande er alt rovand i en afstand af 300m fra bredden eller kysten (f.eks. større søer i nærheden af Vedbæk: Furesø, Sjælsø, Esrum sø, Farum sø samt Bagsværd og Lyngby sø).

Vand ud over denne afstand er åbent vand.

 • 2.2 Ved al roning (daglig rovand, ande farvande og åbent hav) skal roeren
 • før start skrive sig ind i klubbens roprotokol ifølge klubens ”Rokort vejledning” (https://vkkk.memberlink.dk/rokort-vejl)
 • ved hjemkomst skrive sig ud i klubbens Roprotokol ifølge klubens ”Rokort vejledning” (https://vkkk.memberlink.dk/rokort-vejl)

 

 • 2.3 Roning i dagligt rovand

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

 

 Inden roning skal roeren

 • kende vejrudsigten for turen

 

Under roningen skal roeren

 • bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold
 • medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser
 • overholde Søfartslovene, (”Værd at vide om lov og ret på vandet” beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd; (>Regler>Søsportenssikkerhedsråd)

 

Efter roningen skal roeren

 • Via Roprotokol gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
 • indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til VKKKs bestyrelse

 

 • 2.4 Roning i andre farvande og på åbent vand

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren desuden

 • medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr herunder spraydeck, pumpe eller øse, kompas og mobiltelefon, i havkajak også pagajflyder (”paddlefloat”)
 • medbringe et kort over området
 • have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper

 

Anvendes en af klubbens kajakker, skal dette være aftalt med et bestyrelsesmedlem, med mindre der er tale om en af klubben planlagt tur.

 

Ved roning på åbent vand skal roeren desuden

 • i havkajak medbringe reservepagaj, slæbetov og evt nødblus
 • have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

 

Ved klubbens roning i grupper uden for det daglige rovand skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, hvis anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige roerens færdigheder. Turlederen skal opfylde de relevante krav til den aktuelle tur jævnfør klubbens anvisninger under >Vejledninger>Turplanlægning og turledelse.

 

 • 3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning
 • 3.1 Roning under instruktion

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør 2 eller højere.

Ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr.

Instruktion af ikke-frigivne må kun ske i dagligt rovand.

 

 • 3.2 Roning i vinterhalvåret

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april.

Vinterroning forudsætter at roeren har roet mindst 300 km inden for de sidste 2 år, eller at roeren ror sammen med en roer, der opfylder dette krav

Roeren skal have kendskab til Søsportens Sikkerhedsråd udgivelser ”Værd at vide om vejr og bølger” og ”Værd at vide om kulde og beklædning til søs” (>Regler>Søsportenssikkerhedsråd).

Ved roning i vinterhalvåret må frigivne på IPP 2-niveau ro i dagligt rovand ved dagslys og op til 30 m fra bredden.

Roning på åbent vand må kun foretages af roere på IPP 3-niveau eller roere med flere års roerfaring, og kun når lufttemperaturen er over -5°C.

Ved roning i vinterhalvåret bør roeren bære våddragt, tørdragt eller tørbukser og anorak med ”gummi”manchetter og halslukning. Uden for dagligt rovand bør roeren medbringe et komplet sæt skiftetøj, tilgængelig mobiltelefon samt varm drik og relevant forplejning.

 

 • 3.2 Roning i mørke

Roning efter solnedgang og til solopgang er mørkeroning (Nærmere betegnet fra slutningen af borgerligt tusmørke om aftenen til før borgerligt tusmørke ved solopgang).

 

Mørkeroning må foretages af

 • roere på IPP 3-niveau eller med IPP 2 og flere års roerfaring
 • roere på IPP 2-niveau sammen med mindst én anden roer på IPP 2-niveau, dog ikke på åbent vand i vinterperioden

 

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

Ved mørkeroning skal roeren altid bære svømme- eller redningsvest

 

 • 3.3 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

Roning i og forbi trafikerede havne og kryds af sejlrender med væsentlig erhvervstrafik må kun ske under ledelse af roere på DKF-instruktør 2-niveau, med IPP3, IPP 4 eller roere med flere års roerfaring

 

 • 3.4 Roning med gæster

Frigivne medlemmer i VKKK, som foregående sæson har roet mindst 150 km, har mulighed for at tage én gæst med ud at ro ad gangen. Gæsteroning må kun ske i tidsrummet mellem 1. maj og 30. september.

Samme gæst må kun deltage som gæsteroer 2 gange, flittigere gæster opfordres til at melde sig ind i klubben.

Der henvises til klubbens bestemmelser om gæsteroning (>Regler>Regler for gæsteroning)

 

 • 3.5 Roning med personer med handicap eller sygdomme

 

Personer, der har en sygdom eller et handicap der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

 

 • 3.6 Roning med børn og unge

Børn og unge under 15 år skal

 • være i stand til at svømme mindst 600 m
 • altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år
 • bære vest under roning hele året

 

 • 4 Frigivelser og rettigheder
 • 4.1 Ikke frigivne

En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år. En roer på IPP 2-niveau må dog højst have opsyn med én ikke-frigiven roer.

Roningen skal foregå i dagtiden i dagligt rovand ved højst 5 m/s og så tæt på land, at den ikke frigivne roer kan svømme i land.

Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.

 

 • 4. 2 Almindelig frigivelse

For at blive frigivet i tur- og havkajak som roer skal roeren være fyldt 12 år og have bestået IPP 2 prøven i VKKK ifølge VKKKs Færdighedsniveau (https://vkkk.memberlink.dk/faerdighedsniveauer).

Hvis en roer med IPP 2 i havkajak fra anden klub eller udbyder skal frigives i tur- og havkajak som roer i VKKK, skal roeren bestå en prøve, som fastlægges af VKKKs instruktører i det aktuelle tilfælde. Som minimum skal roeren gennemføre selvredning, makkerredning og eskimoredning på en overbevisende måde.

Har vedkommende ikke erfaring i turkajak, skal vedkommende yderligere have en kort instruktion i behandling af turkajakker samt illustrere færdighed med roning i kajakken

 

Frigivne på IPP 2-niveau må ro ved vindstyrker på under 8 m/s

 • alene i dagligt rovand
 • sammen med en anden frigiven i andre rovande
 • sammen med en frigiven på IPP 3-niveau eller roere med flere års roerfaring på åbent vand.

 

Frigivne på IPP 3-niveau må ro frit i alle rovande.

 Rorettigheder

  

Bestyrelsen, februar 2019