Vedtægter

 

Vedtægter for Vedbæk Kajakklub

Klubbens navn er Vedbæk Kajaklub (VKKK). Hjemstedet er Vedbæk Havn, 2950 Vedbæk, Rudersdal Kommune.

Formålet er at fremme interessen for kano- og kajaksporten. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund under Danmarks Idrætsforbund.

OPTAGELSE:

 • Som aktive medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Anmodning herom skal ske til klubbens bestyrelse. Optagelse kan først ske, når man over for bestyrelsen har bevist, at man opfylder de i Dansk Kano og Kajak Forbunds opstillede krav. 
 • Medlemsansøgere, der ikke er myndige, skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
 • Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for klubben. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men kan deltage i klubbens arrangementer. De kan pålægges forpligtelser, hvis de deltager i klubbens aktiviteter.


KONTINGENT:

 • Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling forud pr. 1. marts.
 • Er betaling ikke sket 3 måneder efter forfaldsdato betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, med mindre bestyrelsen bestemmer andet.
 • Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode.
 • Medlemsskab opnås først efter kontingentbetaling.
 • Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


UDTRÆDEN:

 • Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. 
 • Vedkommende kan dog kræve eksklusionen prøvet på en generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter eksklusionen. 
 • Ved udtræden skal nøglebrik til klubben afleveres.


ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 • Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Den indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til klubbens tillidsposter.
 • Stemmeberettiget er aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede. Forslag vedtages ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.
 • Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
 • Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde.
 • Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring med angivelse af forhandlingstema fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.


BESTYRELSEN:

 • Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Formand, sekretær og de 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, næstformand og kasserer i ulige år.
 • Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt, deriblandt formand eller næstformand. Står stemmer lige, er forslaget bortfaldet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.
 • Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 15.000 kr. kræves dog skriftelig accept fra formanden eller næstformanden, evt. via e-mail. Bilag for dispositioner over 15.000 kr skal inden betaling være tilgængelige for bestyrelsen.
 • Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for gæld eller andre økonomiske fordringer overfor klubben.
 • Den samlede bestyrelse er dog ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Rudersdal Kommunes retningslinjer.


REGNSKABET:

 • Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 • Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.


BESTEMMELSER OG REGLEMENTER:

 • Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og vil fremgå af klubbens hjemmeside (https://vkkk.memberlink.dk)

 

 • OPLØSNING:
 • Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en dertil indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer i klubben. 
 • Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor bestemmelse da kan træffes med det anførte flertal uanset de fremmødtes antal. 
 • Et eventuelt overskud og materialelager tilfalder Dansk Kano og Kajak Forbund.